Store Bergan Fotball

Vedtekter

Vedtekter

 

Vedtekter for SBI fotballfritidsordning

 

§ 1    Formål
Telenor Xtra Store Bergan fotballfritidsordning (FFO) er et alternativ til eller tillegg til den vanlig skolefritidsordning. Tilbudet skal legge vekt på fysisk aktivitet og har som mål å inkludere alle i et utviklingsorientert og godt miljø.
Mål:
å skape et godt, trygt treningsmiljø
fokus på mestring og utvikling for alle
å utvikle barna sine ferdigheter med og uten ball
å legge vekt på allsidig og lystbetont aktivitet
å sette fokus på gode holdninger, vaner og verdier
§ 2     Målgruppe
Fotballfritidsordningen (FFO) er et frivillig aktivitets og omsorgstilbud etter skoletid for barn på 1.-7. trinn.
§ 3    Eierforhold, styring og ledelse
FFO drives av SBI med en FFO komite underlagt styret i SBI som følger opp den daglige driften. Komiteen delegeres begrenset myndighet og mandat av styret. Komiteen består av: Leder (velges av styret), medlem 1 (fra sportslig utvalg), medlem 2, medlem 3 og Leder FFO.
Leder for FFO vil være ansvarlig for den daglig driften av FFO og ansettes i klubben.
Leder for FFO sammen med styret tilsetter øvrig personal. Assistenter bør ha relevant utdanning/erfaring og må ha tilfredsstillende politiattest ved ansettelse.
SBI styret vil være det øverste styringsorganet i driften av FFO.

 

§ 4     Pedagogikk
FFO er en viktig sosialiseringsarena hvor vi ønsker barna skal få oppleve glede, mestring, trygghet, vennskap og respekt i samspill med andre barn. FFO skal legge til rette for at barna skal oppleve mestring og nye utfordringer, både fysisk og sosialt.
Vi ønsker å skape bevegelsesglede for barn gjennom variert aktivitet der barn blir sett, hørt og anerkjent. Barna skal lære seg å ta ansvar gjennom lek og kunne utfolde seg i et trygt og mobbefritt miljø.
I planleggingen av organiseringen av aktivitet vil det bli lagt stor vekt på det enkelte barnets motivasjon, samt aktiviteter som både fremmer lagånd og individuell mestring for å skape gode opplevelser, fotball vil være en sentral del av aktivitetstilbudet.

§ 5     Bemanning
FFO leder vil være ansatt. I tillegg vil det ansettes assistenter ut fra en vurdering på antall barn, aktivitet og andre behov. Det beregnes i utgangspunktet min. 1 voksen pr 10-15 barn.

§ 6     Leke- og oppholdsarealer
Lokalisert i SBI klubbhus med kjøkken, garderobe og fotballbaner. Aktivitet vil skje på uteområdene rundt klubbhuset med gress, kunstgress og områdene rundt.

§ 7     Opptaksmyndighet og kriterier
FFO leder mottar søknad om plass og tildeler plass etter følgende kriterier:
Plass tildeles barn fra 1. t.o.m. 7. trinn. Ved oppstart vil 2-5. trinn være hovedmålgruppe, deretter vil øvrige trinn inkluderes når organisasjonen er klar.
Søknad leveres på fastsatt skjema på www.sbifotball.no og det vil være løpende opptak hele året.

§ 8     Åpningstid
FFO er åpen til kl. 16.30 alle skoledager. Det vil lages egne tilbud i skolens høst- og vinterferie. FFO er stengt i juleferien, påskeferien, på alle helligdager, samt jul- og nyttårsaften.

§ 9     Foreldrebetaling
Styret i Store Bergan bestemmer foreldrebetalinga hvert år, men FFO skal ikke være vesentlig dyrere enn kommunal skolefritidsordning.
Dersom barnet slutter i fotballfritidsordninga, er det 1 måneds oppsigelsestid regnet fra den 1. i påfølgende måned. Ved oppsigelse etter 1. april må en betale for plassen ut juni måned. Oppsigelse eller endring av plassen må gjøres skriftlig og sendes til leder for fotballfritidsordninga
SBI Fotball kan si opp plasser det ikke blir betalt for. Foresatte får melding om oppsigelse med 1 måneds frist. Utestående foreldrebetaling vil bli lagt til grunn ved senere opptak.
Oppdaterte priser finnes på klubbens hjemmesider.
§ 12     Årsplan
Leder for FFO utarbeider årsplan og ukeplaner for aktiviteten på FFO. Planene godkjennes av styret, eller den styret delegerer denne myndighet til.
§ 13     Endring av vedtekter
Vedtektene kan endres i løpet av året. Endringer må vedtas av styret.
§ 14     Generelle bestemmelser
Ved barns sykdom/fravær MÅ det ringes eller sendes sms til daglig leder.
§ 15     Forsikring
Alle deltakere er dekket av grunnforsikringen i Fotballforsikringen til Norges Fotballforbund. Dekningen er uten kostnad for den enkelte deltaker og er eksklusiv for Telenor Xtra. Dekningen gjelder kun aktivitet i regi av Telenor Xtra Store Bergan FFO.
§ 16    Taushetsplikt og politiattest
Alle ansatte i Store Bergan FFO er pålagt taushetsplikt i henhold til reglene om taushetsplikt i forvaltningslovens § 13. Andre som er med på å tilrettelegge eller avvikle aktiviteter i FFOs regi, skal pålegges samme taushetsplikt. Alle ansatte i FFO avkreves politiattest.
 


Sist revidert 15.05.2016

Store Bergan Fotball
Postadresse: 3212 Sandefjord

Besøksadresse: Haneholmveien 60
E-Post klubb: post@sbifotball.no
Org.Nr: 974806266
Klubb nr.: 07060035

Webredaktør / support: web@sbifotball.no  

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift